Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication and Culture (trang 45 SGK Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Communication and Culture (trang 45 SGK Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 4 | Soạn bài Communication and Culture (trang 45 SGK Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Communication

Think global, act local (Tư duy toàn cầu, hành động tại địa phương)

1. Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important. (Nhìn vào danh sách các hoạt động sau. Hoạt động nào trong số chúng cần thiết cho sự phát triển cộng đồng trong vùng của bạn? Hãy xếp chúng theo thứ tự quan trọng, 1 là quan trọng nhất và 5 là ít quan trọng nhất.)

 Suggested answer (Câu trả lời gi ý)

 

2. Work in groups. Exchange your op (Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý kiến của các bạn.)

Example (Ví dụ)

Học sinh A: Hoạt động tình nguyện nào quan trọng nhất trong khu vực bạn?

Học sinh B: Tớ nghĩ là tham gia điều tiết giao tng là điều quan trọng nhất. 

Học sinh C: Thật sao? Tớ nghĩ là…

Culture

Wise words “be the change you wish to see in the world.(Danh ngôn: “Hãy tạo ra sự  thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy ở thế giới.”) .

1. What do you know about this man? What do you think the quote means? (Bạn biết gì về người đàn ông này? Bạn nghĩ câu trích dẫn có nghĩa là gì?)

He is Mahatma Gandhi. He was born in 1869 and he died in 1948. He is one of the most well-known and respected politicians of Indian. He’s also the leader of Indian Independence Movement against the British Empire. He devoted his life for the rights of poor people and women in India and became a hero for millions of people.

2. Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions. ọc văn bản về Mahatma Gandhi và trả li các câu hỏi.)

Bài dịch

Mahatma Gandhi sinh năm 1869 ở Ấn Độ. Khi 18 tuổi, ông đến Anh để học luật tại một trường đại hc ở Luân Đôn. Sau đó ông trở lại Ấn Độ và làm việc ở đó vài năm. Vào năm 1893, ông làm luật sư ở Nam Phi. Vào thi điểm đó, những người da màu, bao gồm cả những người Ấn Độ sống ở Nam Phi, và người da trắng không được đối xử công bằng như nhau. Gandhi đấu tranh cho quyền lợi của những người da màu nói chung và của người Ấn Độ nói riêng. Vào năm 1914, Gandhi trở lại Ấn Độ. Vào thời điểm đó, Đế quốc Anh thống trị Ấn Độ và người dân Ấn Độ bị đối xử bất bình đẳng. Gandhi muốn Đế quốc Anh rời khỏi Ấn Độ để đất nước được độc lập. Ông là một người yêu hòa bình và chống lại mọi hình thức bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng và Đế quốc Anh đã rời khỏi Ấn Độ năm 1947. Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh vì người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành một vị anh hùng đối với hàng triệu người.

1.He was born in 1869 in India.

2. He fought for the rights of coloured people because he wanted equal rights for everyone.

3. He fought for Indian people against the British Empire and he for the rights of poor people and women in India.

3. Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area/ your country. Share your ideas with your group. (Làm việc theo nhóm. Nói về người có đóng góp cho sự phát triển của vùng quê hương bạn. Chia sẻ ý kiến của bạn với nhóm bạn.)

Students answer (Học sinh tự trả lời)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa