Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 3 | Soạn bài Speaking (trang 30 SGK Tiếng Anh 10 mới)  | Tài Liệu Chùa

Talking about TV shows

1. Read the following TV blurbs. Complete the table with the notes from each show. Then compare and contrast the shows with a partner. (Đọc các lời giới thiệu chương trình TV sau. Hoàn thành bảng với các ghi chú trong mỗi chương trình. Sau đó so sánh các chương trình với bạn của bn.)

2. a. Imagine you are a TV producer. You are creating a new show. Make a list of details about your show. (Tưởng tượng bạn là một nhà sản xuất chương trình TV. Bạn đang làm một chương trình mới. Lập một danh sách chi tiết về chương trình của bạn)

Example: (Ví dụ)

 

3.Share your ideas with a partner. Work together to combine your ideas into one show and present your show to the class. (Chia sẻ ý ởng của bạn với bạn cùng nhóm. Làm việc với nhau để kết hợp các ý ng thành một chương trình và giới thiệu trước lp.)

 

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa