Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 2 | Soạn bài Project (trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1. Your doctor would like some information about your usual food habits to help plan the best possible health care for you and your friends. Conduct the survery, using the questions below and compile the findings into a report. (Bác sĩ của bạn muốn có vài thông tin về những thói quen ăn uống của bạn để lên kế hoạch chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của bạn và bạn của bạn. Tiến hành một cuộc khảo sát, sử dụng các câu hỏi dưới đây và tổng hợp các kết quả thu được vào một bài báo cáo.)

1.my mother

2.my sister and my mother

3.water and juice fruit

4.meat, fish, pork, chicken, egg, cabbage, carrot, onion, peas ...

5.Yes

6.No

7.3 times

2. Present your findings to the cla (Trình bày các kết quả trước lp.)

NOW YOU CAN (BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ)

– Sử dụng các từ và cụm từ về hệ thống trong cơ thể và sống khỏe

– Sử dụng will và be going to để nói về ý định, kế hoạch, lời tiên đn và sự sẵn lòng, dùng thể bị động khi viết bài miêu tả và báo cáo,

– Nói về cách loại bỏ thói quen xấu

– Viết về thứ ăn được và không ăn được trong các dịp đc biệt

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa