Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Speaking (trang 10 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Chores I like! (Công việc nhà ưa thích của tôi!)

1. Which household chores do you like doing and which do you dislike? Write your answers to the questions in the table below and add a reason. (Công việc nhà nào bạn thích làm và công việc nào không thích làm? Viết câu trả lời cho các câu hỏi trong bảng và thêm vào 1 lí do.)
-Likes               

+Name of chore :-Cooking ; -Shop for groceries  ;    -Do washing up;  -Cleaning the floor        

+Reason :          – I like eating ;  -I love shopping   ;  -I like water and bubbles    ;    -It’s like doing exercise  and I like it.                                               

– Dislikes

Name of chore :  – Cleaning the bathroom ;  Doing laundry ;    -Prepare dinner;   –Make breakfast                       

+Reason:  –It’s dirty;  -It needs so much time.; -I am not good at cooking. ;  – I don’t like getting up early. 

2. Below is a part of Anna’s interview with Mai. They are talking about the household chores Mai likes and dislikes. Match Mai’s answers with Anna‘s questions. Then practise the conversation. Dưới đây là mt phần của bài phỏng in của Anna với Mai. Họ đang nói về những việc nhà mà Mai thích và không thích. Nối câu trả li của Mai với câu hỏi. Sau đó thực hành bài hội thoại)

1.c

2. a

3.d

4.b

The conversation:

Anna: What household chores do you do every day? (Công việc nhà nào bạn thường xuyên làm hàng ngày?)

Mai: I do the laundry, wash the dishes, and sweep the house. I sometimes do the cooking when my mum is busy. (Mình làn việc giặt giũ, rửa bát, quét nhà. Thi thoảng mình nấu ăn khi mẹ bận rộn.)

Anna: Which of the chores do you like doing the most? (Bạn thích làm công việc nhà nào nhất?) Mai: Well, I think I like sweeping the house. (b mình nghĩ là mình thích quét nhà nhất.)

Anna: What do you like about it? (Bạn thích gì về nó?)

Mai: It’s not too hard, and I like seeing the house clean after I sweep it. (Nó không quá khó, và mình thích nhìn căn nhà sạch sẽ sau khi mình quét nó.)

Anna: Which of the chores do you dislike doing the most? (Công việc nhà nào mà bạn không thích nhất?)

Mai: Washing the dishes, because I often break things when I do the washing-up. (Rửa bát, bởi vì mình thường làm vỡ bát đĩa khi mình rửa bát.)

3. Have a similar conversation with a partner. Find out which chores she/he likes or dislikes the most and why. Report your findings to the class. (Làm một bài hội thoại ơng tự với bạn cùng lớp. Tìm các điều cô ấy cậu ấy thích hoặc không thích và tại sao. Tường tnh những điều đó trước lớp.) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

Peter: What household chores do you do every day? (Bạn làm công việc nhà nào hàng ngày?) I do the washing up, shop for groceries, do the laundry and cook for dinner. (Mình rửa bát, đi mua đồ tạp hóa, giặt giũ nấu bữa tối.)

Peter: Which of the chores do you like doing the most? (Bạn thích làm công việc nhà nào nhất?)

Linda: Well, I think I like shopping for groceries. (h, mình nghĩ là mình thích đi mua đồ tạp hóa.)

Peter: What do you like about it? (Bạn thích gì về nó?)

Linda: I like going out sight-seeing and I want to choose the best food for my family. It’s interesting. (Mình thích đi ra ngoài ngắm cảnh và mình muốn chn những đồ ăn tốt nhất cho gia đình mình. Thật là thích.)

Peter: Which of the chores do you dislike doing the most? (Bạn không thích làm việc nhà nào nhất?)

Linda: Doing the laundry. It needs a lot of time and I am not so careful with clothes. Sometimes I burn clothes too. (Giặt. Nó mất nhiều thời gian và mình không cân thận lắm với quần áo. Thi thoảng mình còn làm cháy đồ nữa.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa