Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

THE PRONUNCIATION

1. Listen and underline the words that have the consonant cluster sounds /tr/, /br/ and /kr/. Write /tr/, /br/ and /kr/ above the word that has the corresponding consonant cluster sound. Then practise reading the sentences. (Nghe và gạch chân các từ có chứa cụm âm /tr/, /br/ /kr/. Viết /tr/, /br/ và /kr/ lên trên từ có chứa các cụm âm này. Sau đó luyện đọc các câu.)

1. After having the ice cream (/kr/), she brushed (/br/) her teeth. (Sau khi ăn kem, cô ấy đánh răng.)

2. The car crashed (/kr/) into a tree (/tr/) near the traffic lights. (Chiếc ô tô đâm vào một cái cây gần c đèn giao thông.)

3. Try (/tr/)this new dish created (/kr/) by your brother. (/br/) (Thử món mới anh trai cậu làm đi.)

4. They often have brown (/br/) bread (/br/) for breakfast. (/br/) (Họ thường ăn bánh mì đen vào bữa sáng.)

5. That brave (/br/) young man likes travelling (/tr/) by train (7tr/). Người thanh niên trẻ dũng cảm đó thích đi lại bằng tàu.)

6. Is it true (/tr/) that the crime (/kr/) rate is increasing? (/kr/) (Có đúng là tội phm đang ngày càng gia tăng?)

* VOCABULARY

1. What chores are the people doing? Write the name of the chore under each picture. (Mọi người đang làm việc gì? Viết tên các công việc nhà dưới mỗi tranh.)

1.cooking

2. shopping for groceries

3.doing washing up

2. Work in gr Discuss the following questions. Then report the results to the class. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau. Sau đó tường thuật kết quả trước lớp.)

1. Should young people like you share the housework? Why? Why not?

2. What household chores are suitable for young people like you?

3.What do you actually do to help with housework in your family?

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa