Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 1 | Soạn bài Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

FAMILY LIFE-CHANGING ROLES (ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH – VAI TRÒ THAY ĐỔI)

1. Look at the chart and discuss the changes in weekly hours of basic housework by married men and married women in the USA between 1976 and 2012. Guess the reasons for the changes. (Nhìn vào biểu đồ và thảo luận các thay đổi theo giờ làm việc nhà bởi những người đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình ở Mỹ từ năm 1976 đến năm 2012. Hãy đoán xem lí do của sự thay đổi này là gì.)

The chart shows the number of hours doing housework by married man and woman in the 76 and 2012, in the USA. The number of men who do household chore takes up only 6.8 percent. It’s very small in comparison to the number of 29.8 percent by wor in 2012, the percentage tends to be lager for men but smaller for women. Only 11.4 percent of men do the household chores while the figure is 17.2 percent for women. The number of man doing household chores increases sharply, while the reversed situation happens to the number of women doing chores. On the other hands, the one for women is inverse.

Bài dịch:

Biểu đồ cho thấy số giờ làm việc nhà của đàn ông và phụ nữ có gia đình trong hai năm, năm 1976 và năm 2012 ở Mỹ. Chỉ có 6.8% đàn ông làm việc nhà. Con số này rất nhỏ khi so sánh với số 29.8% phụ nữ làm việc nhà. Nhưng vào năm 2012, tỉ lệ này có khuynh hướng gia tăn ở đàn ông và giảm đi ở phụ nữ chỉ 11.4% đàn ông làm việc nhà trong khi ở phụ nữ là 17.2%. Số lượng đàn ông m việc nhà tăng mạnh. Trái lại, số lượng phụ nữ m việc nhà lại giảm đi.

Guess the reasons:

– The equality between men and women. (Sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới.)

– The women participate more in professional jobs. (Phnữ tham gia vào nhiều công việc chuyên nghiệp hơn.)

– Both men and women are responsible for family finances. (Cả đàn ông và phụ nữ đều chịu trách nhiệm về tài chính gia đình.)

-Men and women share housework because it makes their family happier and it’s a good example for their children. (Đàn ông và phụ nữ chia sẻ công việc gia đình vì điều này giúp cho gia đình hạnh phúc hơn và đó là tấm gương tt cho con cái họ.)

2. Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một chuyên gia gia đình nói về vai trò của đàn ông và phụ nữ trong gia đình đã thay đổi như thế nào và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) cho các cầu phát biểu sau.)

1. T

2.T

3.T

4.F

5.T

Tapescript and translation (Lời ghi âm và bài dịch)

Today we’ll discuss the changes in roles performed by men and women in the family. Changes in family life have made men’s and women’s roles more alike than ever as the wives are also be responsible for the family finances.

Family experts say the old notions of who does what in families may be more and more unclear. Men are not the sole breadwinners for the family like they used to be and they are becoming much more involved in housework and parenting.

Because men’s and women’s roles in families have become more alike, for couples to balance their work and family life, perhaps, “equally shared parenting” is the best solution. “Equally shared parenting” means the “conscious and purposeful sharing” in four domains of life:

1.Child-raising: Both parents have equal responsibility to nurture and to take care of the children;

2. Breadwinning: Husband’s and wife’s carrers are equally important;

3. Housework: The household chores should be equally divided between the wife and the husband;

4. Recreation: Both partners have an equal chance and time for their own interests, and of course, to be with each other.

Experts have found out that families that can keep to those four principles of “equally shared parenting” become happier and the divorce rate is the lowest amongst them.

Bài dịch:

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi trong vai trò của đàn ông và phụ nữ trong gia đình. Những thay đổi trong gia đình khiến cho vai trò của đàn ông và phụ nữ giống nhau hơn bao giờ hết bởi vì các bà vợ cũng chịu trách nhiệm kiếm tiền cho gia đình.

| Các chuyên gia về gia đình nói rằng khái niệm cũ về việc ai làm điều gì trong gia đình ngày càng trở nên không rõ ràng. Đàn ông không phải là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình như trước kia nữa và họ trở nên quan tâm đến việc nhà và việc nuôi dạy con cái nhiều.

| Bởi vai trò của đàn ông và phụ nữ trong gia đình ny càng giống nhau, các cặp đôi phải cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình, có lẽ “chia sẻ đểu” công tác làm cha mẹ là giải pháp tốt nhất. “Sự chia sẻ đều công việc làm cha mẹ” có nghĩa là “chia sẽ có ý thức và có mục đích” bốn lĩnh vực trong cuộc sống:

1.Nuôi dạy con cái: Cả cha và mẹ đều có trách nhiệm như nhau trong việc nuôi nấng và  chăm sóc con cái,

2. Kiếm tiền: Nghề nghiệp của chồng và vợ đều quan trọng như nhau;

3, Việc nhà: Công việc vặt trong nhà nên được chia sẻ đều giữa vợ và chồng,

4, Giải trí: Cả hai vchồng đều bình đẳng về cơ hội và thời gian cho các sở thích của mình, và dĩ nhiên là cùng với nhau. Các chuyên gia gia đình chỉ ra rằng các gia đình có thể duy trì bốn nguyên tắc “vợ chồng bình đẳng” thì hạnh phúc hơn tỉ lệ li hôn trong số nhng người này là thấp nhất.

3. Work in pairs. Match the word /phrase with its appropriate meaning. (Làm việc theo cặp. Nối các từ/ cụm từ với nghĩa của nó.)

1e

2.d.

3.c

4.d

5.a

4. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời câu hỏi.)

1.Men much more involve in house work and parenting.

2. They are all responsible for the family finances and parenting.

3.Families follow equally shared parenting become happier.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa