Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Language (trang 36 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Language (trang 36 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Review (unit 1+2+3) | Soạn bài Language (trang 36 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

VOCABULARY

1. Match the phrases in A with their continuations in B. (Nối các cụm từ trong cột A với phn tiếp tục của chúng trong cột B.)

1.c

2.d

3.e

4. a

5.b

2. Complete the conversation, using words from the box. (Hoàn thành đoạn hội thoại, sử dụng các từ trong khung.)

1. lift weights

2. go rollerblading

3. exercise

4.exercise

5. watch TV

Bài dịch

Laura: Bạn thực sự rất chuẩn dáng đó, Peter. Bạn có tập thể dục nhiều không?

Peter: Oh, tớ luôn dy sớm và nâng tạ khoảng 1 giờ.

Laura: Bạn cứ đùa!

Peter: Không. Sau đó tớ đi trượt pa-tanh quanh hồ gần nhà tớ.

Laura: Bạn thường xuyên tập thể dục như thế đến mức nào?

Peter: Khoảng 5 lần 1 tuần. Thế còn bạn thì sao, Laura?

Laura: Oh, tớ hiếm khi nào tập thể dục. Tớ thường xuyên chỉ xem TV trong thời gian rảnh.

Peter: Thật sao?…

PRONUNCIATION

3. Write the words in the correct columns and read them aloud. (Viết các từ vào đúng cột và đọc to chúng.)

GRAMMAR

4. Use the verbs in the correct form, the present simple, the present continuous or the future simple, to complete the sentences. (Sử dụng các động từ ở đúng dạng, thì hiện tại đơn, hin tại tiếp diễn hoặc tương lại đơn, để hoàn thành cầu.)

1.is coming, don’t want

2. don’t make, am studying

3. speaks, is speaking

4.am, will bring 

5.isn’t working, will fix

5. Write the sentences beginning with the words/ phrases given without changing the meaning of the given sentences. (Viết các câu sau bắt đầu với từ/ cụm từ cho trước mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.)

1. This road isn’t used very often.

3. Fruit juice is included in the menu.

4.David isn’t often invited to parties.

5. The music can be heard from far away.

6.Mr Miller’s room is cleaned every day.

6. Match the beginnings in A with the endings in B. (Nối các phần đầu trong cột A với phần kết trong cột b.)

1.c

2.d

3.e

4. a

5.b

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa