Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động

78 người đã xem

Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động

Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động
Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động

 

Trích trong tài liệu :

I.Bài tập cơ bản rèn luyện kĩ năng tính toán Bài 1: Mét ngêi ®i xe ®1p tõ A ®Õn B víi dù ®Þnh mÊt t=4h. do n÷a qu¶ng ®êng sau ngêi ®ã t ̈ng vËn tèc tham 3km/h nan ®Õn sím h¬n dù ®Þnh 20 phót. 1. TÝnh vËn tèc dù ®Þnh vμ qu¶ng ®êng AB. 2. NÕu sau khi ®i ®îc 1h, do cã viÖc ngêi Êy ph¶i ghÐ l1i mÊt 30 ph.hái ®o1n ®êng cßn l1i ngêi ®ã ph¶i ®i v¬Ý vËn tèc bao nhiau ®Ó ®Õn n¬i nh dù ®Þnh ? Bài 2: Một chiếc xuồng máy chạy xuôi dòng trên sông từ bến A đến bến B. Biết AB= 18Km . Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 20Km/h. Hỏi sau bao lâu xuồng đến bến B. Nếu: 1. Nước sông không chảy 2. Nước sông chảy từ A đến B với vận tốc 4Km/h Bài 3: một ca nô chạy xuôi dòng trên đoạn sông dài 84Kmâu ca nô đi hết đoạn sông nói trên? Bài 4: 1.¤ng L©m ®Þnh ®i xe m ̧y tõ nhμ ®Õn c¬ quan, nhng xe kh«ng næ ®îc m ̧y nan ®μnh ®i bé. ë nhμ, con «ng söa

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Ôn tập về dạng toán quãng đường đi và dạng toán lập phương trình chuyển động đều về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa