Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề véc tơ

199 người đã xem

Chuyên đề véc tơ

Chuyên đề véc tơ đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Chuyên đề véc tơ đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Chuyên đề véc tơ
Chuyên đề véc tơ

Trích trong tài liệu :

1. Phöông trình löôïng giaùc cô baûn
cosx = cos  x =  + k2
sinx = sin 

x k2
x k2
    

      
tanx = tan  x =  + k
cotx = cot  x =  + k (vôùi k  )
2. Phöông trình baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc
asin2
x + bsinx + c = 0. Ñaët t = sinx,  t  1
acos
2
x + bcosx + c = 0. Ñaët t = cosx,  t  1
atan
2
x + btanx + c = 0. Ñaët t = tanx
acot2
x + bcotx + c = 0. Ñaët t = cotx
3. Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx, cosx
asinx + bcosx = c (*)
Ñieàu kieän coù nghieäm: a2
+ b2
 c
2
 Caùch 1: Chia hai veá cho
2 2 a b 
 0

(*) 
2 2
a
a b 
sinx +
2 2
b
a b 
cosx =
2 2
c
a b 

Do

2
2 2
a
a b
      
+

2
2 2
b
a b
      
= 1

Neân coù theå ñaët
2 2
a
a b 
= cos,
2 2
b
a b 
= sin

Khi ñoù:
(*)  sinxcos + sincosx =
2 2
c
a b 
 sin(x

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề véc tơ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa