Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề tính tương đối của chuyển động

100 người đã xem

Chuyên đề tính tương đối của chuyển động

Chuyên đề tính tương đối của chuyển động đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Chuyên đề tính tương đối của chuyển động  đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Chuyên đề tính tương đối của chuyển động
Chuyên đề tính tương đối của chuyển động

 

Trích trong tài liệu :

huyeân ñeà : TÍNH TÖÔNG ÑOÁI CUÛA CHUYEÅN ÑOÄNG A.Lyù thuyeát: I.Caùc khaùi nieäm cô baûn: 1.Tính töông ñoái cuûa chuyeån ñoäng: -Hình daïng quyõ ñaïo trong caùc heä quy chieáu khaùc nhau laø khaùc nhau ⇒ quyõ ñaïo coù tính töông ñoái -Vaän toác trong caùc heä quy chieáu khaùc nhau laø khaùc nhau ⇒ vaän toác coù tính töông ñoái ⇒Trong caùc heä quy chieáu khaùc nhau,vò trí vaø vaän toác cuûa vaät coù theå coù nhöõng giaù trò khaùc nhau.Ta noùi chuyeån ñoäng coù tính töông ñoái. ⇒tính töông ñoái cuûa chuyeån ñoäng laø söï phöï thuoäc vaøo heä quy chieáu cuûa vò trí,quyõ ñaïo,tính chaát chuyeån ñoäng (nhanh,chaäm,ñeàu,ñöùng yeân,…)cuûa chaát ñieåm. VD:Ta noùi:’’A chuyeån ñoäng ñoái vôùi B ñang ñöùng yeân ‘’cuõng gioáng nhö ta noùi’’B chuyeån ñoäng ñoái vôùi A ñang ñöùng yeân” 2.Coâng – v一一о 13 thöùc coäng vaän toác: (nhanh,chaäm,ñeàu,ñöùng yeân,…)cuûa chaát ñieåm. VD:Ta noùi:’’A chuyeån ñoäng ñoái vôùi B ñang ñöùng yeân ‘’cuõng gioáng nhö ta noùi’’B chuyeån ñoäng ñoái vôùi A ñang ñöùng yeân” 2.Coâng – v一一о 13 thöùc coäng vaän toác:

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề tính tương đối của chuyển động về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa