Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học

266 người đã xem

Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học

 Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học thuộc Chương 2 Hóa lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 12

Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học  .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học
Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học

Trích trong tài liệu :

01: Gluxit A cã CT§GN lµ CH2O, ph¶n øng ®-îc víi Cu(OH)2cho chÊt láng xanh lam.BiÕt 1,2 gam A t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3/NH3cho 1,728g b¹c. A cã c«ng thøc ph©n tö : A. C6H12O6 B. C5H10O5 C. C12H22O11 D. (C6H10O5)n 02: T¹i mét nhµ m¸y r-îu , cø 10 tÊn tinh bét sÏ s¶n xuÊt ®-îc 1,5 tÊn r-îu Etylic . HiÖu suÊt c¶ qu¸ tr×nh lµ: A. 26,4% B. 15% C. 85% D. 32% 03: §èt ch¸y hoµn toµn 0,855g mét chÊt ®-êng th× thu ®-îc 1,32g CO2 vµ 0,495g H2O. Ph©n tö khèi cña ®-êng trªn gÊp 1,9 lÇn ph©n tö khèi glucoz¬. C«ng thøc cña ®-êng lµ : A. C6H12O6 B. C12H22O11 C. (C6H10O5)n D. (C6H12O6)2 04: Thuû ph©n m gam tinh bét , s¶n phÈm thu ®-îc ®em lªn men ®Ó s¶n suÊt ancol etylic, toµn bé khÝ CO2 sinh ra cho qua dung dÞch Ca(OH)2 d- , thu ®-îc 750g kÕt tña . NÕu hiÖu suÊt mçi qu¸ tr×nh lµ 80% th× gi¸ trÞ m lµ: A. 949,2 g B. 945,0 g C. 950,5 g D. 1000 g 05: Dung dÞch sacaroz¬ tinh khiÕt kh«ng cã tÝnh khö, nh-ng khi ®un nãng víi dung dÞch H2SO4 l¹i cã ph¶n øng tr¸ng g-¬ng. §ã lµ do:

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Các câu hỏi Cacbohidrat trong đề thi Đại học  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa