Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bảng tổng hợp về flo brom clo iot

63 người đã xem

Bảng tổng hợp về flo brom clo iot

Bảng tổng hợp về flo brom clo iot đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bảng tổng hợp về flo brom clo iot đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bảng tổng hợp về flo brom clo iot
Bảng tổng hợp về flo brom clo iot

 

Trích trong tài liệu :

BAÛNG TOÅNG HÔÏP VEÀ FLO- CLO- BROM – IOT. F2 Cl2 Br2 I2 Taùc duïng vôùi kim loaïi

(Maõnh lieät) Oxi hoaù taát caû caùc kim loaïi.

Oâxi hoaù ñöôïc haàu heát caùc kim loaïi, phaûn öùng caàn ñun noùng.

Oxi hoaù ñöôïc nhieàu kim loaïi , phaûn öùng caàn ñun noùng. 2Al + 3Br2—> 2AlBr3

Oxi hoaù ñöôïc nhieàu kim loaïi chæ khi coù xuùc taùc hoaëc ñun noùng. 2Al+3Br2  OH 2 2AlBr3

Taùc duïng vôùi hiñro

(Maõnh lieät) Phaûn öùng ngay trong boùng toái vaø nhieät ñoä thaáp (-2520C). F2 + H2 —> 2HF HF tan trong nöôùc taïo axit (yeáu) aên moøn thuyû tinh: SiO2+4HF— >SiF4+ 2H2O

Caàn chieáu saùng, phaûn öùng noå. Cl2 + H2 as 2HCl

Phaûn öùng ôû nhieät ñoä cao:

Br2+ H2

Phaûn öùng ôû nhieät ñoä cao coù xuùc taùc vaø thuaän nghòch. H2 + I2 3⁄43⁄43⁄4® t 0,xt 2HI

(350- 5000C, xt Pt) HI tan trong nöôùc taïo axit maïnh hôn HCl.

Taùc duïng vôùi nöôùc

3⁄43⁄4® t02HBr HBr tan trong nöôùc taïo axit (maïnh hôn HCl) vaø coù tính khöû maïnh hôn.

(Maõnh lieät) Boác chaùy vôùi hôi nöôùc khi tieáp xuùc: 2F2+H2O—> 4HF + O2

Pöù nhieät ñoä thöôøng:

Cl2+ H2Oƒ HCl+HClO

Phaûn öùng chaäm vaø thuaän nghòch:

Br2+ H2Oƒ HBr+HBrO

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bảng tổng hợp về flo brom clo iot về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa