Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bảng hệ thống hóa các hợp chất vô cơ

179 người đã xem

Bảng hệ thống hóa các hợp chất vô cơ

Bảng hệ thống hóa các hợp chất vô cơ chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 1 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bảng hệ thống hóa các hợp chất vô cơ đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Bảng hệ thông hóa các hợp chất vô cơ
Bảng hệ thông hóa các hợp chất vô cơ

 

Trích trong tài liệu :

B¶ng hÖ thèng hãa: c ̧c lo1i hîp chÊt v« c¬

oxit axit Baz¬ Muèi Kh ̧i niÖm

Lμ hîp chÊt cña 2 nguyan tè trong ®ã cã mét nguyan tè lμ oxi

Lμ hîp chÊt mμ ph©n tö gåm 1 hay nhiÒu nguyan tö hidro lian kÐt víi mét gèc axit. C ̧c nguyên tö hidro nμy cã thÓ thay thÕ bëi nguyan tö kim lo1i

Lμ hîp chÊt mμ ph©n tö gåm mét nguyan tö kim läai lian kÕt víi mét hay nhiÒu nhãm hidroxit (- OH)

Lμ hîp chÊt mμ ph©n tö gåm mét hay nhiÒu nguyan tö kim lo1i lian kÕt víi mét hay nhiÒu gèc axit

CTHH tæng qu ̧t

MxOy trong ®ã: M lμ KHHH cña kim lo1i hoÆc phi kim; Hãa trÞ cña M lμ 2y/x

HnR trong ®ã: R lμ gèc axit; n lμ hãa trÞ cña gèc axit

M(OH)n trong ®ã: M lμ KHHH cña kim lo1i; n lμ hãa trÞ cña kim lo1i.

MxRy trong ®ã: M lμ KHHH cña kim lo1i R lμ gèc axit; x,y lμ c ̧c chØ sè

Ph©n lo1i

– oxit ba z¬ – oxit axit – oxit l­ìng tÝnh – oxit trung tÝnh

Theo thμnh phÇn:

– axit cã oxi – axit kh«ng cã oxi Theo tÝnh chÊt: – axit m1nh: HCl. HNO3. H2SO4 … – axit yÕu: H2CO3, H2S…

 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bảng hệ thống hóa các hợp chất vô cơ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa