Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

136 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh
Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

 

Trích trong tài liệu :

OXI – LÖU HUYØNH 1. Trong caùc phản ứng sau ñaây, phản ứng naøo phaûi duøng H2SO4 ñaëc ?

H2SO4 + Cu(OH)2 CuSO4 + 2H2O. B. 3H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3 + 3H2. C. H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + CO2+ H2O. D. 2H2SO4 + Cu CuSO4 + SO2+ 2H2O. 2. Khi cho ozon taùc duïng vôùi giaáy coù taåm dung dòch kali iotua vaø hoà tinh boät thaáy xuaát hieän maøu xanh. Hieän töôïng naøy xaûy ra laø do :

Söï oxi hoùa tinh bột B. Söï oxi hoùa kali C. Söï oxi hoùa iotua D. Söï oxi hoùa ozon 3. Trong caùc phản ứng sau ñaây, phản ứng naøo coù theå duøng H2SO4 loaõng ?

H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. B. H2SO4 + FeO Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. C. H2SO4 + Fe(OH)2 FeSO4 + 2H2O. D. H2SO4 + C SO2 + CO2 + H2O. 4. Trong caùc oxit döôùi ñaây, trong phaân töû naøo coù lieân keát ion ?

CaO B. CO2. C. SiO2. D. SO2. 5. Troän dung dòch chöùa 1 mol H2SO4 vôùi dung dòch chöùa 1,5 mol NaOH. Sau khi phản ứng xaûy ra hoaøn toaøn, cho dung dòch bay hôi ñeán khoâ, chaát raén thu ñöôïc laø :

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa