Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime

136 người đã xem

Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime

Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime  thuộc Chương 4 Hóa lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 12

Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime  .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime
Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime

Trích trong tài liệu :

Câu 1: Khốilượng phân tử củatơcapronlà15000đvC.Số mắt xích trung bình trong phân tử của loạitơ này gần nhất là: A. 145. B. 133. C. 118. D. 113. Câu 2:Khốilượng của mộtđoạn mạchtơnilon-6,6là27346đvCvàcủa mộtđoạn mạchtơcapronlà17176 đvC.Sốlượng mắtxíchtrongđoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lầnlượt là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 113 và 114. D. 121 và 152. Câu 3:Polime X có hệsốtrùng hợp là 560 và phân tửkhối là 35000. Công thức một mắt xích của X là : A. –CH2–CHCl–. B. –CH=CCl–. C. –CCl=CCl–. D. –CHCl–CHCl–. Câu 4:Phân tửkhối trung bình của cao su tựnhiên và thuỷtinh hữucơplexiglatlà36720và47300(đvC). Sốmắt xích trung bình trong công thức phân tửcủa mỗi loại polime trên là A. 540 và 550. B. 540 và 473. C. 680 và 473. D. 680 và 550. Câu 5:Sốmắtxíchglucozơcótrong194,4mgamilozơlà(chobiết sốAvogađro=6,02.1023) : A. 7224.1017. B. 6501,6.1017. C. 1,3.10-3. D. 1,08.10-3. Câu 6:Một polipeptit có cấu tạo của mỗi mắt xích là :(-CO-CH2-NH-CO-CH(CH3)-NH-)n. Biết khốilượng phân tửtrung bình của phân tửpolipeptit vào khoảng128640đvC.Hãychobiết trong mỗi phân tửpolipeptit có trung bình khoảng bao nhiêu gốc glyxin? A. 1005. B. 2000. C. 1000. D. 2010. Câu 7:Khốilượng phân tửcủa 1 loạitơcapronbằng16950đvC,củatơenangbằng21590đvC.Sốmắt xích trong công thức phân tửcủa mỗi loạitơtrênlầnlượt là : A. 150 và 170. B. 170 và 180. C. 120 và 160. D. 200 và 150. Câu 8:Poli(vinyl clorua) có phân tửkhối là 35000. Hệsốtrùng hợp n của polime này là : A. 560. B. 506. C. 460. D. 600. Câu 9:Polime X có hệsốtrùng hợp là 1500 và phân tửkhối là 42000. Công thức một mắt xích của X là A. –CH2–CHCl–. B. –CH2–CH2–. C. –CCl=CCl–. D. –CHCl–CHCl–. Câu 10:Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh x

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]   Bài tập tính hệ số Polime hóa, điều chế Polime về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa